Wednesday, August 1, 2012

ဥကၠလံျမိဳ႔၊ ဓမၼဧရိပ္ေက်ာင္း၊ ပထမဦးဆုံး အေမရိကန္ျပည္ပြဲဦးထြက္ တရားပြဲ - ကိုးကြယ္ရာ မမွားၾကေစနဲ႔ တရားေတာ္ (ဇူလိုင္ ၂၉၊ ၂၀၁၂)ဥကၠလံျမိဳ႔၊ ဓမၼဧရိပ္ေက်ာင္းတြင္ ပထမဦးဆုံး အေမရိကန္ျပည္ပြဲဦးထြက္ တရားပြဲ (ဇူလိုင္ ၂၉၊ ၂၀၁၂)
(ကိုးကြယ္ရာ မမွားၾကေစဖို႔ တရားေတာ္)
http://shwenyawa.blogspot.com မွာလည္း တစုတစည္းတည္း တင္ဆက္ထားပါသည္။

No comments:

Post a Comment